KVKK Metni

2 Ders Birlikte %10 indirimle

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA BEYANI

Veri Sorumlusu Kimdir?

Şirketimiz 0552 691 22 35 Salih Kaan Çalış telefon numaralı, merhaba@pnrsanat.com e-posta adresli, www.pnrsanat.com internet adresli ve Şemsettin Günaltay Caddesi Avşar Sokak Neşe Apartmanı A Blok No: 5/2 Şenesenevler, Kadıköy, İstanbul Türkiye merkez adresli PNR Sanat - Salih Kaan Çalış (“PNR Sanat veya Şirket”), web uygulamaları yoluyla verdiği eğitimlerde, atölyelerde ve kurslarda katılımcılardan alınan kişisel verilerinin işlenmesi bakımından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusudur.

Kişisel Veri Nedir? Hangi Kişisel Verilerinizi Alıyoruz?

Kişisel veri, “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade eder. Şirketimizden aldığınız hizmetlerle ilgili olarak, adınız, soyadınız, telefon numaranız, mail adresiniz, çalıştığınız firma adı ve çalıştığınız pozisyon www.pnrsanat.com adresindeki link yoluyla hizmet başlangıcında kayıt altına alınmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Nasıl İşleyebiliriz?

PNR Sanat’ın takibinde olan etkinliklerin, etkin ve güncel kullanılabilirliğinin takibi için siz kullanıcılarımızın bu ürünleri kullanım eğilimlerinizi takip ederek tavsiyeler sunabilmek, güncellemelerden sizleri haberdar edebilmek amacıyla, kayıt sırasında paylaştığınız kişisel verilerinizi (isim, soyisim, telefon numarası, e-mail adresi, çalıştığınız firma), burada belirtilen amaçlar kapsamında, başta KVKK olmak üzere mevzuata, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilir, bu doğrultuda kişisel verilerinizi kaydedebilir, saklayabilir, sınıflandırabilir, güncelleyebilir ve gerektiği takdirde ve mevzuatın izin verdiği koşullarda, 3. kişilere açıklayabilir/aktarabiliriz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşleyebiliriz?

Siz değerli hizmet alan müşterimize ait kişisel veriler, başta KVKK mevzuatı olmak üzere hukuki yükümlülüklerimize uygun olarak; PNR Sanat’ın takibinde olan etkinlik, eğitim, kurs ve atölyelerin etkin ve güncel kullanılabilirliğinin takibi için siz kullanıcılarımızın bu ürünleri kullanım eğilimlerinizi takip ederek tavsiyeler sunabilmek, güncellemelerden sizleri haberdar edebilmek amacıyla işlenmekte, işlenme amacıyla uyumlu bir süre zarfında (bizden hizmet aldığınız süre boyunca ve ilave bir yıl) fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılmaktadır? Aktarma Amaçlarımız Nelerdir?

Siz değerli hizmet alan müşteri temsilcilerimize ait kişisel veriler; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK ’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, PNR Sanat tarafından hukuki ilişki temeline uygun amaçlar kapsamında hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, “Kişisel verilerinizi işleme amaçları” başlığındaki amaçları yerine getirebilmek amacıyla, yalnızca PNR Sanat Yetkililerince ve bu konu ile ilgili iş ortaklarımız tarafından erişilebilen bir sunucuda saklanacak ve üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz? Hukuki Sebeplerimiz Nelerdir?

Kişisel verileriniz, www.pnrsanat.com sitesi veya veya e-posta aracılığıyla elektronik ortamda başvuru formu doldurulması suretiyle PNR Sanat’a ait bir sunucuda muhafaza edilmesi suretiyle toplanmaktadır.
Kişisel verileriniz;

- Siz müşterilerimize ait kişisel verilerin ve şirketimizin çevrimiçi düzlemde güvenliğini sağlamak amacıyla KVKK 5. maddesinde bulunan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”,

- Siz müşterilerimizle sözleşme ile mutabık kaldığımız “tüm etkinlik, eğitim ve atölyelerin etkin ve güncel kullanılabilirliğinin takibi için siz kullanıcılarımızın bu ürünleri kullanım eğilimlerinizi takip ederek tavsiyeler sunabilmek, güncellemelerden sizleri haberdar edebilmek” gerekliliklerini de yerine getirmek amacıyla KVKK 5. maddesinde bulunan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve

- Siz müşterilerimizle vereceğimiz hizmet ile ilgili olarak geri dönüş yapmak amacıyla KVKK 5. maddesinde bulunan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

hukuki sebeplerine dayanılarak toplanır.

Veri Sahibi İlgili Kişi olarak haklarınız nelerdir? Nasıl başvurabilirsiniz?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca:

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Katılımcılarımız olarak, yukarıda belirtilen bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.pnrsanat.com adresindeki şirketimizde kayıtlı bir e-posta adresiniz var ise bu adres aracılığı ile merhaba@pnrsanat.com adresine gönderebilir; alternatif olarak ilgili formun imzalanmış halini şahsen veya noter kanalı ile Şemsettin Günaltay Caddesi Avşar Sokak Neşe Apartmanı A Blok No: 5/2 Şenesenevler, Kadıköy, İstanbul adresine iletebilirsiniz. Salih Kaan Çalış., talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımızca Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Başvuruda;

• Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve

• Talep konusu bulunması zorunludur.

İşbu Aydınlatma Beyanı 01.07.2020 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

Tanışma Dersi Talep Edin

PNR Sanat tarafından yukarıda yer alan iletişim bilgilerime PNR Sanat tarafından sunulan tüm hizmetleri ve PNR Sanat tarafından sağlanan tüm diğer hizmet ve etkinlikler, kampanyalar, atölyeler, kurslar, eğitimler ve promosyon faaliyetleri ile ilgili ilgili ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum. Elektronik İleti Yönetim Sistemi hakkında bilgi için tıklayınız.

6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, PNR Sanat tarafından detayları Aydınlatma Metni sayfasında açıklanan hususları onayladığımı kabul ve beyan ediyorum. Kişisel verilerimin bu kapsamda işlenmesini kabul ederim.